در صورتی که شما همکار هستید از طریق شماره 09330667275 می توانید مشخصات خود را ارسال کنید پس از تایید دسترسی به این قسمت برای شما امکان پذیر خواهد بود